၂၀၁၇ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေန

သည့္ရခိုင္ယူနိုက္တက္ေဘာလံုးအသင္းသည္ လာမည့္ရာသီ

MNL ျပိဳင္ပြဲတြင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး ဦးစိုးသိန္း

အား အသင္းၾကီးနည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ယေန႔ တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္လိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။


ယခင္အဆင့္ျမင့္တန္းေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲေဆာက္လုပ္ေရးအသင္းကစားသမား

အျဖစ္ကစားခဲ့ဖူးသူဦးစိုးသိန္း သည္ယခင္ဧရာ၀တီယူနိုက္တက္အသင္းတြင္

လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းယူနိုက္တက္အသင္း

တြင္ လက္ေထာက္နည္းျပနွင့္နည္းျပခ်ဳပ္တာ၀န္မ်ားျဖင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့

ေသာနည္းျပတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။


နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ဦးစိုးသိန္းသည္္ ျပီးခဲ့သည့္ေဘာလံုးရာသီမ်ားက

ခ်င္းယူနိုက္တက္နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ အသင္းကိုအေကာင္းဆံုးကိုင္တြယ္

ျပီး အသင္းၾကီးမ်ားကို တံု႕ျပန္ကစားနိုင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့ သျဖင့္

ယခုနွစ္အိမ္ကြင္းလက္ခံက်င္းပမည့္ ရခိုင္ယူနိုက္တက္အေနျဖင့္ အသင္း

ကို အဆင့္တစ္ခုထိေရာက္ရွိနိုင္ေစ၇န္ ရည္ရြယ္တာ၀န္ေပးခန္႕အပ္ခဲ့ျခင္း

လည္းျဖစ္ပါသည္။